Previous
Next

Compliance Norge AS er et konsulentselskap med fokus på governance, risikostyring og compliance for den finansielle sektor.

I et samfunn stadig mer preget av reguleringer, er det viktig at bedriftene har et bevisst forhold til hvilken compliance risiko de er utsatt for, og hva de kan foreta seg for å redusere risikoen (risikoreduserende tiltak). Økende omfang og kompleksitet i regulatoriske krav og strengere sanksjoner fra tilsynsmyndigheter stiller større krav til compliance funksjonen i regulerte foretak. Vi har mange års erfaring og solid bransjeinnsikt fra operative stillinger og som konsulenter innen banker, Finanstilsynet, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper i Norge og i Tyskland.

Cecilie Lind

Daglig Leder

Høyt kvalifisert leder og konsulent med 35 års erfaring fra den finansielle industri i Tyskland og Norge. Arbeidsområder er porteføljeforvaltning, salg, ledelse, compliance og risikostyring. Lang erfaring fra store systemer som SEB, Finanstilsynet og Nordea innenfor regulativt og operativt miljø med fokus på aksjer, obligasjoner, fondsforvalting og investeringsbanker. Også omfattende erfaring som styremedlem i selskaper tilknyttet banker og investeringsselskaper.

Mob. +47 918 95 500

If you think compliance is expensive try non-compliance.

Paul McNulty

Tjenester

Utkontraktering av risiko og compliance funksjonen

Interimløsninger

Compliance revisjon/DD prosesser

Prosjekter/utredninger

Opplæring av ansatte og ledelse

Personvern og tiltak mot Hvitvasking og terrorfinansiering

Løpende risk og compliance støtte

Konsesjonssøknader/styrende dokumenter/rutiner

Prosessdokumentasjon

Kontakt oss

Compliance Norge AS, governance, risikostyring og compliance i oslo.
Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo.

Designet og produsert av Appno